วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2562    โดยมีผู้บริหาร บุคลากรกรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข่าร่วมประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ ร่างกฎหมายกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร หรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร พ.ศ.....  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

 

IMG 6060

IMG 6049

IMG 6043

IMG 6042

IMG 6033

IMG 6030

IMG 6025

IMG 6018

IMG 6019

IMG 6021