Download >> การแจ้งและขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

(รายละเอียดตามหนังสือเวียน ที่ สธ 0513/ว185 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563)