วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมรับฟังกรอบแนวคิดและรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีนายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

IMG 4144

IMG 4148

IMG 4156

IMG 4151

IMG 4160

IMG 4162

IMG 4187

 

IMG 4188

IMG 4183

IMG 4164

IMG 4181