ข้อมูลการวิเคราะห์ และการแปลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ในกิจกรรมการอบรม เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

และความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ"

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

Loading...