ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 15.30 น. กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรที่มีค่าต่อการการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจหรืออาจจะสูญพันธุ์ ให้เป็นสมุนไพรควบคุม พ.ศ. .... 

 2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (หัวร้อยรู) พ.ศ. ....

timeline 25640910 194047

timeline 25640910 194048

timeline 25640910 194051

timeline 25640910 194049

timeline 25640910 194050

timeline 25640910 194055

timeline 25640910 194053

timeline 25640910 194056