ในวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ได้จัดประชุมหารือพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 1/2565

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และด้านพืชและสมุนไพร

เข้าร่วมหารือ ดังรายนามต่อไปนี้

1.นางสาวทิพวรรณ อัฐนาค ผู้แทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.นางวารุณี สุรนิวงศ์           

3.นายไพโรจน์ แก้วมณี

4.นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์

5.ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร (ราชบัณฑิต)

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.ร่างประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ์ ให้เป็นสมุนไพรควบคุม  พ.ศ. ....

2.ร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์  พ.ศ. ....

LINE ALBUM ประชุมหารือพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง 0