วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.15 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดงานกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  “กิจกรรมการทำความสะอาดกรม (Big Cleaning Day)” โดยกลุ่มกฎหมายและจริยธรรมเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

S 17162258

S 17162260

S 17162261

S 17162252

S 17162248