ในวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2565

ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร 3 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

โดยมีการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ....

 

239148

239159

239165

239145

239151

239144

239146

LINE ALBUM ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 62565 220705 0