กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมและกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ร่วมกันจัดประชุมเพื่อชี้แจงผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และผู้นิเทศงานของกรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และประชุมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

LINE ALBUM ประชุมชี้แจง บัตร พนง.เจ้าหน้าที่ 15965 220919

LINE ALBUM ประชุมชี้แจง บัตร พนง 0.เจ้าหน้าที่ 15965 220919

 

LINE ALBUM ประชุมชี้แจง บัตร พนง 10.เจ้าหน้าที่ 15965 220919

LINE ALBUM ประชุมชี้แจง บัตร พนง 2.เจ้าหน้าที่ 15965 220919

LINE ALBUM ประชุมชี้แจง บัตร พนง 6.เจ้าหน้าที่ 15965 220919

LINE ALBUM ประชุมชี้แจง บัตร พนง 8.เจ้าหน้าที่ 15965 220919

LINE ALBUM ประชุมชี้แจง บัตร พนง 9.เจ้าหน้าที่ 15965 220919