วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง ครั้งที่ 1/2566 และมีอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

capture 20221025 155142

LINE ALBUM หารือร่างกฎหมายลำดับรอง 166 วันที่ 25 1065 221025

LINE ALBUM หารือร่างกฎหมายลำดับรอง 166 วันที่ 25 1065 221025 0

LINE ALBUM หารือร่างกฎหมายลำดับรอง 166 วันที่ 25 1065 221025 2

LINE ALBUM หารือร่างกฎหมายลำดับรอง 166 วันที่ 25 1065 221025 1