วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะอนุกรรมการ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรีIMG 0009

IMG 0044

IMG 0037

IMG 0032

IMG 0055

IMG 0041

IMG 0016

IMG 0030

IMG 0052

IMG 0013

IMG 0028

IMG 0015

IMG 0011

IMG 0045

IMG 0020