ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นร่างกฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ...

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย(ฉบับที่...) พ.ศ. ...

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Slide1