🏆 คู่มือการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

🏆 กระบวนงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

🏆 กระบวนงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

🏆 กระบวนงานการเผยแพร่ข้อมูล

🏆 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

🏆 มาตรฐานวิธีปฏิบัติการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผยไทย

🏆 ระเบียบปฏิบัติการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

🏆 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

🏆 มาตรการป้องกันการรับสินบน

🏆 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

🏆 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน