เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.... ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

คณะทำงาน พรบ สมนไพร ๑๗๑๒๒๕ 0038

 

 

 

คณะทำงาน พรบ สมนไพร ๑๗๑๒๒๕ 0030