Download >> หนังสือ เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เรื่อง แนวทางการขอขึ้นทะเบียนที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่จะใช้ปลูกสมุนไพร

และการให้ความช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียน

(รายละเอียดตามหนังสือเวียน ที่ สธ 0513/ว1673 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563)