วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหลักเกณฑ์การประสานความร่วมมือและประสานงานของส่วนราชการในการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพร และถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์
ครั้งที่ 1/2563 โดยเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณาได้แก่ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานความร่วมมือและประสานงานของส่วนราชการในการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรใน เขตอนุรักษ์ พศ..... ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย ชั้น 4 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 

IMG 4555

IMG 4561

IMG 4571

IMG 4557

IMG 4550

 

 

IMG 4556

IMG 4546

IMG 4551

IMG 4568

IMG 4574