วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม
ร่วมแบ่งปันสิ่งของมอบไว้ในตู้ปันสุข  ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

timeline 25630702 154450