กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการจัดทำรายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

โดยชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ภาพรวม

และชี้แจงรายละเอียดรายข้อเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล OIT 

โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานเข้าร่วม

ita 13763 ๒๐๐๗๑๕ 0

 

68251