วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์      ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

IMG 9340

IMG 9355

IMG 9368

IMG 9365

IMG 9364

IMG 9366

IMG 9374

IMG 9358

IMG 9334

IMG 9346

IMG 9353

IMG 9373

IMG 9349

IMG 9361

IMG 9350