วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ” โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรมฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนกฎหมายและการมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผศ.ศิริมา สุวรรณศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ซึ่งมี นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

IMG 6346

IMG 6492

IMG 6678

IMG 6332

IMG 6315

IMG 6359

IMG 6335

 

IMG 6321IMG 6326

IMG 6328

IMG 6493

IMG 6494

IMG 6496

IMG 6499

IMG 6679

IMG 6490

IMG 6487

 

IMG 6350