แนวทางการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ