ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

52164

52169