วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะอนุกรรมการ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 7

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 11

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 10

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 5

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 4

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 9

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 8

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 2

LINE_ALBUM_ประชุมอนุ_กม_22566_221111_3.jpgLINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111

 

LINE ALBUM ประชุมอนุ กม 22566 221111 0