วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายธิติ โลหะปิยะวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการ ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 3 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

IMG 1498

IMG 1523

IMG 1451

IMG 1492

IMG 1504

IMG 1513

IMG 1465

IMG 1477

IMG 1480

IMG 1510

IMG 1456

IMG 1482

IMG 1463

IMG 1499