วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) ที่ ซอยทองหล่อ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ และ สำนักงานเขตวัฒนา ทีมเทศกิจ เขต กทม.ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม กำชับ สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบันเทิง ในการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง บริเวณซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท จุดประสงค์หลักเพื่อ ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าใจในบทบาทของกัญชา เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภค กัญชา และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย พร้อมรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขออนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (กัญชา) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับล่าสุด ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ประกาศฉบับนี้มีการปรับปรุงประกาศให้เหมาะสมกับการใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะช่อดอกต้องไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ในส่วนที่เป็นข้อห้ามของประกาศดังกล่าว ที่มีความชัดเจน คือ ห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร ห้ามจำหน่ายให้กับนักเรียน นิสิต หรือ นักศึกษา ห้ามให้บริการสูบกัญชาในสถานประกอบการทั่วไป ห้ามจำหน่ายเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณากัญชาในทุกช่องทางเพื่อการค้า และห้ามสูบกัญชาในสถานที่ต้องห้าม เช่น วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น

timeline 20221201 175303

timeline 20221201 175314

timeline 20221201 175327

timeline 20221201 175331

timeline 20221201 175334

timeline 20221201 175335

timeline 20221201 175339