วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและแบบรายงานให้บริการประชาชนในการขอรับอนุญาต สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและจริยธรรม ผู้บริหาร บุคลากรกรม ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

IMG 1672

IMG 1807

IMG 1717

IMG 1792

507425

IMG 1809

IMG 1729

IMG 1738

IMG 1682

IMG 1689

IMG 1691

IMG 1702

IMG 1675

1674012406249

1674012523289

1674012581582