ในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.3๐ – 13.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทาง นโยบายการพิจารณาอนุญาตให้คัดสำเนา ในรูปแบบดิจิทัลจากตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ โดยมี ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและจริยธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2Y2A4866

2Y2A4869

2Y2A4893

2Y2A4910

2Y2A4881

2Y2A4875

2Y2A4911

2Y2A4905

2Y2A4882

2Y2A4889