1. คำสั่งกรมฯ ที่ 928/2566 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในกรมฯ และกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงาน

2. คำสั่งกรมฯ ที่ 1102/2566 เรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานภายในกรมฯ

3. คำสั่งกรมฯ ที่ 1499/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายในกรมฯ

4. คำสั่งกรมฯ ที่ 931/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการฯ สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฯ

5. คำสั่งกรมฯ ที่ 932/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีฯ สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฯ

6. คำสั่งกรมฯ ที่ 160/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและปฏิบัติหน้าที่แทน

7. คำสั่งกรมฯ ที่ 2257/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร