กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์นการขับเคลื่อนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต และป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Announcement on the Policy 2567