กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี

ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรให้มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บรรลุวัตถุประสงค์

และกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

 

IMG 9177IMG 9209

IMG 9222IMG 9232IMG 9235 MG 1522

 MG 1549 MG 1578