การประชุมพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง

ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.30-16.00น.

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข

DSC08154

DSC08161

 

DSC08162