ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ร่างกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคาร ๑  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข

DSC03577