วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยบริการและสนับสนุนหน่วยบริการอื่น จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผน และสำนักกฎหมายและจริยธรรม

timeline 20170607 185931