คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1.คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ 601/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2.คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ 602/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก