🎓 กลุ่มงานจริยธรรม

📌 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

📌 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

📌 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2566

📌 คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

📌 กลุ่มงานจริยธรรมประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

📌 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม

📌 แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 

📌 ประชุมชี้แจงข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📌 กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝังจิตสำนึกความรักและหวงแหนในสถาบันของชาติ ตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📌 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567”