ประชุมข้อกำหนด

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 – 13.00 น. กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ได้จัดประชุมชี้แจงข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยมี นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม

เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม และผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting