วันที่ 15 มีนาคม 2567 กองกฎหมาย โดยนางสาวอรอนงค์ ศรีสุวรรณ ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย และนายวรพจน์ ภู่จินดา ที่ปรึกษากองกฎหมาย

พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างสูง

โดยพาบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทุกหน่วยงานจำนวน 30 คน

เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพฯ

โดยมุ่งหมายเพื่อศึกษา เสริมสร้าง ปลูกฝังจิตสำนึกความรักและหวงแหนในสถาบันของชาติ ตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทย

S 33513603S 33513605

S 33513606S 33513607

S 33513608S 33513610

S 33513618S 33513619