วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรม

ในหัวข้อ “องค์กรโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน” พร้อมด้วย นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และเจ้าหน้าที่ภายในกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในองค์กร (I Am Dtam) ปีงบประมาณ 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริต

มุ่งหมายให้หน่วยงานมีการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยตั้งเป้าให้การร้องเรียนการทุจริตน้อยลงไปจนถึงไม่พบเรื่องทุจริตอีกต่อไป

ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ัดโดย : กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม 

DSCF0518

DSCF0511

DSCF0547

DSCF0557

DSCF8533

DSCF8552