🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

🔎 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

🔎 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

🔎 ผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

🔎 โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔎 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔎 การกำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานการประเมิน ITA รายหน่วยงาน

🔎 รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

🔎 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

🔎 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ)

🔎 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 การติดตามผลการดำเนินงาน ITA รอบ 6 เดือน

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

🔎 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔎 ผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔎 โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

🔎 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)

🔎 ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

🔎 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 สื่อต่อต้านการทุจริต

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

🔎 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

🔎 คู่มือ ITA ปี 2563 

🔎 แนวทางการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

🔎 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔎 กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

🔎 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) 

🔎 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับย่อ)

🔎 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (หนังสือเวียน ที่ สธ 0513.01/ว216)

🔎 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🔎 รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภายใน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

🔎 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 คู่มือ ITA ปี 2562

🔎 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับภาษาไทย)

🔎 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (English ver.)

🔎 ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

🔎 รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

🔎 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในองค์กร (I AM DTAM)

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 การจัดอบรม หัวข้อ “องค์กรโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน”

🔎 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ (รอบ 6 เดือน)

🔎 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 หนังสือแจ้งเวียนขอข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

🔎 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

🔎 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

🔎 สรุปผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561