🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

🔎 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Plicy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🔎 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🔎 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ พ.ศ. 2542

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

🔎 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🔎 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🔎 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🔎 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🔎 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

🔎 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้อำนาจตามกฎหมาย และการอนุมัติ อนุญาต

🔎 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินการสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

🔎 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

🔎 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔎 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔎 โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรให้มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างสูง

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับย่อ)

🔎 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (รอบ 6 เดือน)

🔎 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

🔎 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)

🔎 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

🔎 คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

🔎 การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

🔎 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเภทโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

🔎 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

🔎 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

🔎 ผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

🔎 โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔎 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🔎 การกำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงานการประเมิน ITA รายหน่วยงาน

🔎 รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

🔎 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

🔎 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ)

🔎 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 การติดตามผลการดำเนินงาน ITA รอบ 6 เดือน

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

🔎 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔎 ผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔎 โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

🔎 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

🔎 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)

🔎 ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

🔎 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🔎 สื่อต่อต้านการทุจริต

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

🔎 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

🔎 คู่มือ ITA ปี 2563 

🔎 แนวทางการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

🔎 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

🔎 กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

🔎 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน) 

🔎 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับย่อ)

🔎 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (หนังสือเวียน ที่ สธ 0513.01/ว216)

🔎 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🔎 รายละเอียดวิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภายใน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

🔎 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 คู่มือ ITA ปี 2562

🔎 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับภาษาไทย)

🔎 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (English ver.)

🔎 ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

🔎 รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

🔎 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในองค์กร (I AM DTAM)

🔎 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 การจัดอบรม หัวข้อ “องค์กรโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน”

🔎 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ (รอบ 6 เดือน)

🔎 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 หนังสือแจ้งเวียนขอข้อมูลผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔎 แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

🔎 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🐣 การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

🔎 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

🔎 สรุปผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561