เอกสารประกอบการประชุมรับฟังกรอบแนวคิดและรายละเอียด

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

📑 ดาวน์โหลดไฟล์ >>  พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒

📑 ดาวน์โหลดไฟล์ >> บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

📑 ดาวน์โหลดไฟล์ >> ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กับ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม