ในวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนภูมิปัญญการแพทย์แผนไทย

ได้จัดประชุมหารือพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย   ดังรายนามต่อไปนี้

1.นายทวีศักดิ์ ทองอ่อน ผู้แทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.นางวารุณี สุรนิวงศ์           

3.นายไพโรจน์ แก้วมณี

โดยมีวาระการประชุมคือ ร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์  พ.ศ. ....

LINE ALBUM ประชุมพิจารณาหารือร่างกฎหมายลำดับรอง 2

 

LINE ALBUM ประชุมพิจารณาหารือร่างกฎหมายลำดับรอง 0

LINE ALBUM ประชุมพิจารณาหารือร่างกฎหมายลำดับรอง 3

capture 20211109 152537

LINE ALBUM ประชุมพิจารณาหารือร่างกฎหมายลำดับรอง