กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาอุทธรณ์

การบริหารการจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ....

2.การประกาศ กำหนด ประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพร ที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ์ ให้เป็นสมุนไพรควบคุม

ตามมาตรา 44 มาตรา 45 เมื่อประกาศแล้วจะต้องแจ้งการครอบครอง ซึ่งต้องขออนุญาตการวิจัย การส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปตามมาตรา 46

IMG 3617

IMG 3614IMG 3608

IMG 3599

IMG 3594

IMG 3595

IMG 3602

IMG 3630

IMG 3615