ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

52144

52141

52139

52143

52142