ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

LINE ALBUM ประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4 10

LINE ALBUM ประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4 12

LINE ALBUM ประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4 5

LINE ALBUM ประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4 3

LINE ALBUM ประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4 4

LINE ALBUM ประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 4 1