วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม และนิติกรกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม พิจารณาตรวจสอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม ณ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

timeline 20220301 110312

timeline 20220301 110330