ประชุมคณะทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 16.30 น. กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อติดตามและร่วมสรุปผลการจัดส่งข้อมูลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม

อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมีคณะทำงานและผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

>> หนังสือเชิญประชุม

>> วาระการประชุม

>> รายงานการประชุม