การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร พ.ศ. .... 

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

 

draft info hearing 63