การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลดปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในหน้าที่ราชการ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น.

ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

no gift policy 2024 2