act77weblegal

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒