การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของกองกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนที่ 1

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนที่ 2

 1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

 1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ ความดีที่อยากทำ”
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4

 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร และกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง “Good Guy 2024”
 2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

👆📺 วิดีโอ "การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"

13190

ขั้นตอนที่ 5

 1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Maket) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก